Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell (2 timer)

Pris for privatperson: 440,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Nye koronavirus

Virus

Utvidede smitteverntiltak. Kurs for helsepersonell i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene.

 • Sist endret: 5/29/2020
 • Sist revidert: 5/29/2020

Siste publisering av oppdatert og revidert utgave: 29.05.2020. Endringslogg finnes nederst på siden.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Dette kurset har som formål er å sikre og dokumentere at pleie- og omsorgspersonell i primærhelsetjenesten har lest og forstått sentral informasjon om utvidede smitteverntiltak i forbindelse med det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Det er også et mål at kursdeltakeren skal få erfaring med å innhente nødvendig informasjon fra helsemyndighetene om nytt koronavirus, og motiveres til holde seg oppdatert på hvilke råd som gjelder til enhver tid, i deres arbeidssituasjon.

Vi presiserer: I tillegg til de utvidede rutinene som gjelder nå, må basale smittevernrutiner ligge til grunn i arbeid med alle pasienter. De basale rutinene skal beskytte helsepersonell og pasient mot kjent og ukjent smitte. Her henvises til Smittevernveilderen (fhi.no) og e-læringskurset Basale smittevernrutiner (kurs.nhi.no).

Pleiepersonell som har eller skal ha ansvar for pasienter med luftveisinfeksjoner og Covid-19, kan i tillegg ha nytte av kurset Sykdomslære og observasjoner ved luftveisinfeksjoner og Covid-19. Sitat: "Virksomheten bør sikre at ansatte med pasientkontakt har nødvendig kompetanse for å avdekke og følge opp pasienter med forverret somatisk tilstand."(Helsedirektoratet)

Tema som gjennomgås her

 • Enkel sykdomslære, symptomer og forløp.
 • Smittemåte og usatte grupper.
 • Smitteforebyggende tiltak - enkle råd til befolkningen.
 • Smitteforebyggende tiltak i primærhelsetjenesten.
 • Dråpe- og kontaktsmitte.
 • Håndhygiene og hostehygiene.
 • Smitteverntiltak for pasienter med og uten luftveissymptomer, i hjemmetjeneste, sykehjem og andre heldøgnsplasser.
 • Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.
 • Generelle råd til ansatte.

Kursdeltakere oppfordres til å følge med på siste oppdateringer i koronaveilederen, fhi.no.

Faglig forankring

Innholdet bygger i all hovedsak på Folkehelseinstituttets informasjon om det nye koronaviruset. Kurset inneholder mange lenker for å sikre at kursdeltager har tilgang til oppdatert informasjon.

FHI skriver:

"Smittevernstrategien har som mål å utsette innenlands spredning av COVID-19 så lenge som mulig og forsøke å bremse spredningen slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt." 1

"Som et ledd i beredskap for sikker håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, bør helsetjenesten på alle nivåer gjennomgå lokale prosedyrer og sikre at disse er oppdatert og kjent av alt personell som vil være involvert i behandling av pasienter med koronavirus-infeksjon." 2

Dette kurset kan anses som et ledd i virksomhetens beredskap.

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon, Norsk Elektronisk Legehåndbok.

Endringslogg fra NHI

29.05.2020: Endringer i definisjon av risikogrupper. Oppdatert lenke til råd for bruk av beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon.

04.05.2020

Kurset er oppdatert og revidert med ny informasjon fra Folkehelseinstituttets koronaveileder og flere praktiske eksmpler. Estimert tidsforbruk økt fra én til to timer.

Vi oppfordrer alt helsepersonell til å holde seg a jour med endringene ved å lese relevant informasjon i koronaveilederen, eventuelt gjennomgå oppdatert og revidert kurs.

02.04.2020

Nye lenker:

Utvidet risikogrupper for alvorlig sykdom, omfatter også personer som røyker og personer med overvekt/fedme.

25.03.2020:

Smitteforebyggende råd til befolkningen - utvidet i overenstemmelse med koronaveilederen. Les eventuelt om Råd og informasjon til befolkningen.

Video med på- og avkledning av personlig beskyttelsesutstyr er tilbake.

Prosedyrer som utføres på luftveier – forstøverbehandling listes ikke lenger som aerosolgenererende prosedyre. FHI har utdypet dette under tiltak i spesialisthelsetjenesten. Lagt til et spørsmål om beskyttelsesutstyr ved bistand til forstøverbehandling hos mistenkt eller bekreftet smittet.

Åndedrettsvern – fjernet angivelse av type åndedrettsvern anbefalt, vi viser istedet til FHIs tekst om personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19, inkludert råd om utvidet bruk og gjenbruk.

Øyebeskyttelse - erstattet tidligere spørsmål om når bruke øyebeskyttelse med spørsmål om avkledning av beskyttelsesutstyr. Endring er gjort etter at FHI har gitt mer spesifikke råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ulike risikokategorier og i de ulike helsetjenestene.

Tiltak i sykehjem – utvidet med ett spørsmål om tiltak i forbindelse med symptomer på luftveisinfeksjon hos beboer.

Generelt: Oppdatert referanseliste, samlet alle referanser til koronaveilederen i én referanse. Oppdatert dokumenttitler og lenker der FHI har gjort endringer og lagt inn henvisning til nye dokumenter.

Ny versjon er utvidet med fire nye oppgaver om smittevern i hjemmetjeneste og sykehjem, og mindre endringer i teksten om kursets formål. Kursdeltakere som starter kurset etter tidspunktet for siste revidering, vil få med seg disse endringen.

18.03. 2020

Kursdeltakere som starter kurset før 18.03.2020 klokken 16:00 kan oppdatere seg på endringer gjort i første revidering av kurset, ved å lese her:

Endringer i tekst om kursets formål: I revidert oppgave presiseres at basale smittevernrutiner er grunnleggende rutiner som skal følges i arbeid med alle pasienter. Ved kjent eller mistenkt infeksjon med et bestemt smittestoff, utvides de basale rutinene med skjerpende/tilpassede tiltak, avhengig av smittestoffets egenskaper, smittemåte og risiko for smitte ved forskjellige typer kontakt. Samtidig blir de basale rutinene enda viktigere å overholde, se Smitteveilederen eller eget kurs (kurs.nhi.no).

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.