Legemiddelhåndtering ved epilepsi og utviklingshemming (7 timer)

Pris for privatperson: 665,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_epilepsy

Forsvarlighet, omsorg, og optimal behandling med så få bivirkninger som mulig.

 • Sist endret: 6/20/2017
 • Sist revidert: 6/20/2017

Kurset har som mål å sikre kompetansen hos sykepleiere og vernepleiere, slik at de kan ivareta brukere med epilepsi på en forsvarlig og omsorgsfull måte, og samhandle med legen og annet helsepersonell, om en optimal behandling med så få bivirkninger som mulig.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Sykdomslære og behandlingsmål
 • Epileptiske anfall, undersøkelse og diagnose
 • Epilepsi med utviklingshemming eller hjerneskade
 • Symptomer, observasjoner og rapport
 • Kartlegging med anfallskalender
 • Anfallsutløsende faktorer
 • Førstehjelp og omsorg etter anfall?
 • Når kontakte lege/ ringe 113
 • Legemidler ved epilepsi
 • Legemiddelhåndtering
  • Anfallsforebyggende behandling
  • Anfallskuperende behandling
 • Virkninger, bivirkninger og interaksjoner
 • Medikamentregning

Kompetanseheving og kvalitetssikring

Virksomhetsleder er den som har det overordnede ansvaret for helsehjelpen som ytes i den enkelte virksomhet. Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell som håndterer legemidler, har tilstrekkelig kompetanse. Helsepersonellets kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres (Jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 3 og § 4).

Dette er et interaktivt kurs som skal sikre nødvendig opplæring og evaluering av arbeidstakerens kunnskap innenfor aktuelle tema. Kurset består av flere kapitler. Evalueringen skjer gjennom poengbelønning. For hvert enkelt kapittel har vi satt et minimumskrav som må oppnås for å komme videre til neste kapittel. Når alle kapitlene er bestått, får en tilgang til kursbeviset. Hvis kursdeltaker ikke klarer minimumskravet i ett kapittel, må kapitlet tas om igjen, helt til alle kapitlene er bestått.

Etter gjennomført og bestått kurs, åpnes opp for muligheten til å ta en kontrollert eksamen under oppsyn, på arbeidsplassen. Virksomhetsleder kan selv vurdere behovet for dette.

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på informasjon fra SSE, NEL-artikler, nasjonale retningslinjer, felleskatalogen, forskrift om legemiddelhåndtering m.m. Du får tilgang til relevante artikler og oppslagsverk via lenker i kurset.

Godkjenning

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer.

Klinisk fagstige - NSF

Kurset er vurdert og godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 7 timer (ref. 3394497 NSF).

Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.