Forebygging av tvang og makt ved utviklingshemning (8 timer)

Pris for privatperson: 760,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Forebygging av tvang og makt, en rettssikkerhet for personer med utviklingshemning (iht. hol. kap. 9)

 • Sist endret: 11/23/2018
 • Sist revidert: 11/23/2018

Målet med dette kurset er å øke kunnskap, kompetanse og refleksjon hos helsepersonell som yter tjenester til personer med utviklingshemning, og gjennom dette forebygge bruk av tvang og makt. Vi anbefaler kurset til alle kommuner, som et ledd i kvalitetssikringen av helsetjenester til personer med utviklingshemning.

Kommunens plikt i denne forbindelsen, er nedfelt i loven. Kommnen er pålagt å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt, og bør utarbeide en plan for opplæring av tjenesteyterne ved gjennomføring av tiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 (jf. hol).

Tema og faglig forankring

Kurset består av 3 moduler:

 1. Forankring i lovverk og etikk (kap. 1)
 2. Faktakunnskap om lovverket (kap. 2)
 3. Forebygging og andre løsninger (her kap. 3-4)

I siste kapittel omtaler vi også vurdering av risiko for voldelig adferd, og hvordan helsepersonellet bør forholde seg i truende situasjoner.

E-læringskurset er utviklet av Norsk Helseinformatikk, med utgangspunkt i Bærum kommune sitt modulbaserte undervisningsopplegg (3 F-punkt). Kurset er i overenstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Kilde for fagkunnskap er også Norsk elektronisk legehåndbok (NEL).

3F-punkt er Bærum kommune sitt modulbaserte undervisningsopplegg, om Lov om kommunale helse –og omsorgstjenester, kapittel 9. Bildet viser modellen Bærum har brukt i klasseromsundervisningen. Vi har tatt utgangspunkt i samme modell, og takker Bærum kommune for at de deler kunnskap og erfaring med oss, og alle medarbeidere innen fagfeltet.

Bærum-modellen

 • Forberedelser før oppstart
 • Modul 1
  • Forankring i lovverk og etikk
  • Oppgaver/refleksjon
 • Modul 2
  • Faktakunnskap om lovverket
  • Oppgaver/refleksjon
 • Modul 3
  • Forebygging og andre løsninger (alternativer til tvang og makt)
  • Oppgaver/ refleksjon

Modell fra Bærum kommune

Gjennomføring av e-lærings kurset

Ta pauser underveis! Selv om du logger ut, kommer du automatisk tilbake til der du stoppet sist når du fortsetter.

Organisert på arbeidsstedet: Ta kurset hjemme eller på jobb. Dersom kurset tas som et organisert kompetanseløft i virksomheten, bør en tilstrebe at alle medarbeidere tar kurset til omtrent samme tid. Samordning kan skje ved at det gis en frist for hver modul, på f. eks. 1 uke. Det er svært viktig at du tar pauser på 1-2 uker mellom modulene/kapitlene, slik at de ansatte får tid til å reflektere over det de har lært, og sette det i sammenheng med det de opplever og observerer på eget tjenestested.

Individuell gjennomføring: Det er like viktig at du tar pauser underveis selv om du tar kurset alene. Prøv også å diskutere det du har gjennomgått, med medarbeidere mellom hver modul.

Bruk lenkene i kurset aktivt i oppgaveløsningen, og les i rundskrivet til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Etter kurset er det opp til deg og hver enkelt av dine medarbeidere, å ta i bruk kunnskapen og anvende den direkte i den praktiske tjenesteytingen til hver enkelt bruker. Det er du/dere som jobber med brukerne som kjenner dem best, og vet hvilke utfordringer dere møter på tjenestestedet. Vi håper kurset vil gi inspirasjon til å finne gode alternative løsninger til tvang og makt. Vi tror ikke det skjer straks, men på sikt dersom refleksjonene fortsetter og tema holdes levende på tjenestestedet også etter at alle modulene i kurset 3F-punkt er fullført.

Godkjenning

E-læringskurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i NEL. Tilsvarende kurs for sykepleier/vernepleier, er godkjent av NSF.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.