Legemiddelhåndtering (12 timer )

Pris for privatperson: 1140,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert 13.10. 2022

Et praksisrelevant e-læringskurs fra Norsk Helseinformatikk as (NHI).

Læringsmål

Målet med kurset er forsvarlig legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet, samt å styrke individuell kompetanse og forståelse for pleierens rolle i samhandlingen om en optimal pasientbehandling. Bestått grunnkurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsledere som skal vurdere den ansattes kunnskap og kompetanse, når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for å utføre relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Om siste oppdatering og revidering i august 2022.

I denne utgaven har vi redusert bruken av lenker og gjort en stor del av pensum lettere tilgjengelig på sidene i selve kurset. Hvis det ser ut som om kurset har mer tekst enn tidligere utgaver, er dette årsaken. Vi har ogå tilrettelagt for de nysgerrige i avsnittene Vil du vite mer? Referanser finnes på siste side i hvert kapittel.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

I et anonymt spørreskjema etter endt kursgjennomgang, svarte 98,6 prosent at de vil anbefale kurset for sine kolleger. 

 • "Overraskende god læringseffekt."
 • "Positivt at en må bruke oppslagsverk og tenke gjennom før en svarer. Lærerrikt."
 • Her får en med seg alt. Takk!"

Faglig forankring og godkjenning

Innholdet i kurset til NHI er basert på relevante lover og forskrifter, gjeldende nasjonale faglige retningslinjer og råd fra Helsedirektoratet, preparatomtaler i Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og erfaringer fra praksis med fokus på faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar.

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring til pleie- og omsorgspersonell, og godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer.

Tema i kurset

Gjennom pasienthistorier får du delta aktivt i legemiddelhåndteringen til pasienter med noen av de vanligste sykdommene og tilstandene man ser i kommunehelsetjenesten. Du lærer om forskjellige legemidler, hvordan de virker, inntaksregler, kontrollrutiner og relevante observasjoner og tiltak knyttet til problemstillinger fra praksis.

Du lærer også om forskrift om legemiddelhåndtering og annet relevant lovverk, og blir kjent med hvordan bestemmelsene kan gjøre seg gjeldende i praksis. En tilleggsgevinst er at du får trening i å innhente nødvendige opplysninger fra pålitelige oppslagsverk, for eksempel Felleskatalogen og Lovdata.

Eksempel på tema i kurset:

 • Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar.
 • Pasientrettigheter og taushetsplikt.
 • Samhandling med andre som deltar i legemiddelhåndteringen.
 • Kvalitetssikring, internkontroll og avviksbehandling.
 • Legemiddelformer, riktig administrering, knusing og deling av tabletter.
 • Kontrollrutiner for utdeling av medisiner.
 • Farmakokinetikk og legemiddelformer.
 • Sykdomslære og behandlingsmål.
 • Observasjon av effekt og bivirkningssymptom.
 • Interaksjoner
 • Bruk av pålitelige oppslagsverk.
 • Kort orientering om legemiddelsamstemming

Oppfriskningskurs 

Kunnskap, nøyaktighet og gode rutiner er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en stor og viktig del av arbeidsoppgavene, men en medisinsk sannhet varig ikke evig. Det utvikles stadig nye medikamenter og retningslinjer basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig. Retningslinjene bør danne det teoretiske grunnlaget når kunnskapen skal omsettes i handling.

Helsepersonell bør jevnlig vedlikeholde og oppdatere sin kunnskap. Vi anbefaler minst ett relevant oppfriskningskurs hvert år. Velg tema som er relevant med tanke på ansvarsområde, pasientgruppe, diagnoser og problemstillinger. 

Godkjenning av helsepersonell

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4, skal helsepersonellets kompetanse "vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres." Kursdeltagers kunnskap testes og vurderes kontinuerlig i hvert kapittel i dette kurset. Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis. Bestått kurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder når den enkelte arbeidstaker skal vurderes for godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering.

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.