Legemiddelhåndtering ved diabetes (4 timer)

Pris for privatperson: 380,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_diabetes

Fokus på forsvarlig oppfølging av pasienter med diabetes, behandlingsmål, observasjoner, administrering av insulin og andre legemidler.

 • Sist endret: 9/24/2019
 • Sist revidert: 9/24/2019

Målgruppe er helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere, eventuelt annet helsepersonell med ansvar for pasienter med diabetes.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell, slik at legemiddelhåndtering og oppfølging av pasienter med diabetes kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende retningslinjer og lovverk. Anbefales til alle som har ansvar for pasienter med diabetes, og særlig de som skal gi insulin. Bestått kurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for å gi insulin, og fornyet godkjenning til å dele ut istandgjorte legemidler fra dosett og multidose.

Kurset er ett blant flere oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering som du kan velge når du vil lære litt mer etter grunnkurset.

Klinisk fagstige: Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende med 4 timer i program for klinisk fagstige for helsefagarbeidere, samt øvrige helsefaglige personellgrupper. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for. (les mer om godkjenning under)

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

Tilbakemeldinger viser at kursdeltaker etter dette kurset føler seg mye tryggere på at de kan ivareta pasienter med diabetes på forsvarlig vis.

Faglig forankring og godkjenning

Forankret i nasjonale faglige retningslinjer, relevant lovverk, rutiner for trygg legemiddelhåndtering, fagartikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Felleskatalogen, etablert fagkunnskap og relevant kunnskapsbasert praksis.

Utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell. Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

Kurset er kvalitetssikret av diabetessykepleier Heidi Stifjell, Sortland kommune, og diabetessykepleier Harriet Selle, Diabetesklinikken Trondheim. Tilsvarende kurs utviklet for sykepleiere er godkjent av Norsk Sykepleieforbund, med tellende poeng for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Eksempel på tema i kurset

Du lærer om diabetes type 1 og diabetes type 2, behandlingsmål, forebygging av senkomplikasjoner, tablett- og insulinbehandling inkludert prosedyre for administrering av insulin.

I tillegg får du frisket opp legemiddellære, forsvarlige kontrollrutiner og blir oppdatert på relevant lovverk.

 • Relevante lovbestemmelser
 • Sykdomslære og behandlingsmål
 • Forebygging av senkomplikasjoner
 • Blodglukosesenkende midler
 • Inntaksregler
 • Effekter og bivirkninger
 • Observasjoner og vurderinger
 • Blodsukkermåling og insulinbehandling
 • Injeksjonsteknikk
 • Stikkskader

Hvorfor ta oppfriskningskurs?

Kunnskap, nøyaktighet og gode rutiner er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en stor og viktig del av arbeidsoppgavene, men en medisinsk sannhet har som kjent ingen varig verdi. Vi får stadig nye retningslinjer basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig. Retningslinjene bør danne det teoretiske grunnlaget når kunnskapen skal omsettes i handling. Slik kan vi med gi pasienten pleie og behandling basert på den beste kunnskapen vi har.

Vi anbefaler å gjennomføre oppfriskning i legemiddelhåndtering hvert år. Velg kurs med relevant hovedfokus, og ta gjerne flere for å utvide din kompetanse.

Godkjenning av helsepersonell

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4 skal helsepersonellets kompetanse "vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres." Kursdeltagers kunnskap testes og vurderes kontinuerlig i hvert kapittel i dette kurset. Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis. Bestått kurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder når den enkelte arbeidstaker skal godkjennes for å gi insulin, og ha fornyet godkjenning til å dele ut istandgjorte legemidler fra dosett og multidose. I tillegg bør arbeidstaker prøve å gi insulin i praksis, med veiledning av sykepleier.

Dette kurset anbefales til helsepersonell som har ansvar for pasienter med diabetes, og som obligatorisk til helsefagarbeidere og evt. annet personell som skal ha ansvar for å gi insulin.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.