Hudsykdommer (20 poeng – 5140,- inkl. mva)

Klinisk emnekurs om hudsykdommer

Frisk opp dine kunnskaper og ferdigheter i diagnostikk og behandling av hudsykdommer.

  • Sist endret: 11/07/2023
  • Sist revidert: 11/07/2023

Klinisk emnekurs i hudsykdommer

Pasienter med utslett og hudsykdommer er hyppig forekommende i allmennpraksis. Som regel dreier det seg om milde og forbigående tilstander, men alvorlige og livstruende sykdommer forekommer også. I dette kurset møter du pasienter med nærmere 50 forskjellige hudsykdommer. Ut fra karakteristika i sykehistorien og bilder av utslettene skal du stille diagnosen og løse oppgaver som handler om diagnostikk og behandling av disse sykdommene. Det er et problembasert, interaktivt kurs med flervalgsspørsmål. Svarer du korrekt, skårer du poeng. Svarer du feil, taper du poeng. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85% korrekte svar i hvert av deltemaene.

Kurset er delt inn i ni tema: Erytemer, eksemer, skjellende tilstander, papuløse tilstander og nevi, pigmentendringer, pustuløse tilstander, vesikler og blemmer, sår i huden og utslett med feber eller kløe. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta det aktuelle deltemaet om igjen.

De fleste oppgavene har en introduksjon for å klargjøre bakgrunnen for spørsmålet. Det står angitt om spørsmålet har kun ett riktig svar eller om det er flere riktige svar. Hvert svaralternativ utløser en kommentar. Når oppgaven er korrekt besvart, får du en kortfattet faktabeskrivelse av riktig svar og relaterte opplysninger.

Kurset er godkjent av Legeforeningen som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin med 20 timer/poeng. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.)

Kurset starter med en pretest bestående av 10 spørsmål. Hensikten med pretesten er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er og en test på hvor "god" du er. I pretesten får du ikke vite om du har svart riktig eller feil, men ved avsluttet test får du vite hvor mange poeng du skåret sammenholdt med maksimal mulig poengskåre. På samme måte er det en posttest ved avsluttet kurs. Dine prestasjoner i pre- og posttesten er ikke avgjørende for om du får godkjent kurset.

Læringsmål

  • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
  • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
  • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
  • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
  • ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten
  • ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste
  • ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan
  • ALM 074: Behandlingsplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på hudkapitlet i NEL. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Relevante artikler er listet opp under rubrikken Fagartikler når du er inne i kurset. Det kan være nyttig å lese gjennom disse artiklene før du starter å løse oppgavene. Eller du kan slå opp i aktuelle artikler slik du gjør i klinikken, og finne svar på oppgavene.

Kurset er utviklet av professor i allmennmedisin og sjefsredaktør i NEL, Terje Johannessen. Kurset er kvalitetssikret av spesialist i hudsykdommer, Morten Dalaker og redaktør i NEL, Tor André Johannessen.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.