Infeksjonsmedisin (15 poeng – 4290,- inkl. mva)

 

illustrasjonsbilde

Klinisk emnekurs i infeksjonsmedisin

Kurset gir en gjennomgang av de hyppigste symptomene og infeksjonssykdommene som allmennlegen kan møte.

 • Sist revidert: 08/02/2023

Infeksjonsmedisin handler om sykdommer forårsaket av patogene mikroorganismer som bakterier, virus, parasitter eller sopp.

Koronapandemien har påvirket enhver leges diagnostiske vurderinger når en står overfor en pasient med en infeksjonssykdom. Det vil også gjenspeiles i kurset. Likevel er ikke covid-19 noe hovedtema i kurset.

I dette kliniske emnekurset fordyper vi oss i følgende områder av infeksjonsmedisin som allmennlegen kan konfronteres med:

 • Øvre luftveisinfeksjoner
 • Nedre luftveisinfeksjoner
 • Akutt diaré
 • Infeksjonssykdommer hos barn
 • Feber uten kjent årsak
 • Reisemedisin

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i infeksjonsmedisin av Legeforeningen med 15 poeng (timer) i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin. 

Metode

Dette kliniske emnekurset er problembasert og interaktivt. Kurset består av kasuistikker/sesjoner, en om hver av de overnevnte problemstillingene. Hver sesjon består av en rekke spørsmål vedrørende forekomst, årsaker, diagnostikk, behandling og prognose. Svarer du korrekt, skårer du poeng. Svarer du feil, taper du poeng. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85 prosent korrekte svar i hver av sesjonene. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta den aktuelle sesjonen om igjen.

De fleste oppgavene har en introduksjon for å klargjøre bakgrunnen for spørsmålet. Det angis om spørsmålet har kun ett riktig svar eller om det er flere riktige svar. Hvert svaralternativ utløser en kommentar. Når den enkelte oppgaven er korrekt besvart, får du en kortfattet faktabeskrivelse av riktig svar og relaterte opplysninger. betal

Kurset starter med en pretest bestående av 10 spørsmål. Hensikten med pretesten er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er og en test på hvor "god" du er. I pretesten får du ikke vite om du har svart riktig eller feil, men ved avsluttet test får du vite hvor mange poeng du skåret sammenholdt med maksimal mulig poengskår. På samme måte er det en posttest ved avsluttet kurs.

Dine prestasjoner i pre- og posttesten er ikke avgjørende for om du får godkjent kurset.

Læringsmål

Læringsmålene dreier seg i hovedsak om utredning og behandling av barn og voksne pasienter som presenterer seg med symptomer på infeksjon, noe som leder frem til en grundig gjennomgang av de angitte symptomene og en lang rekke ulike infeksjonssykdommer.

Kurset oppfyller en rekke av Helsedirektoratets angitte læringsmål, men spesielt følgende:

 • ALM 023: Symptomer og sykdommer – uselektert populasjon
 • ALM 039: Problemløsning og beslutningstaking
 • ALM 056: Evidensbasert kunnskap - ulike symptomer presentert av pasienter i en uselektert befolkning
 • ALM 057: Vurdere subjektive symptomer
 • ALM 058: Undersøkelser og praktiske ferdigheter - selektere i forhold til tids- og ressursbruk
 • ALM 059: Diagnostiske tester i uselektert populasjon - indikasjon, kontraindikasjon og nytte
 • ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre
 • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
 • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
 • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
 • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
 • ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Faglig forankring

Innholdet i kurset tar utgangspunkt i symptomartikler i NEL og artikler hos Folkehelseinstituttet, samt en rekke eksterne kilder som er angitt med lenker i teksten. Vi anbefaler at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasientene presenterer seg med symptomer og tegn på infeksjon, kan det være nyttig å studere relevante symptomartikler før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen: Terje Johannessen, Ingard Løge, Silje Barlindhaug, Peter Jost og Tor André Johannessen.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.