Nevrologi (18 poeng – 4850,- inkl. mva)

Det finnes mer enn 600 nevrologiske sykdommer. I dette kliniske emnekurset tar vi utgangspunkt i nevrologiske symptomer og tegn som allmennlegen kan støte på: hodepine, skjelvinger, kramper, bevissthetstap, lammelser, multisystem symptomer, språk- og taleforstyrrelser og hukommelsestap. Det fører frem til nevrologiske sykdommer som er vanlige i allmennpraksis eller som det er viktig at allmennlegen kjenner til: transitorisk global amnesi, demens, Parkinsons sykdom, benign essensiell tremor, multippel sklerose, hjerneslag, subduralblødning, nevropatier, amyotrofisk lateralsklerose, muskeldystrofier, hodeskader, hjernerystelse, epilepsi, dystoni, ulike typer hodepine.

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i nevrologi av Legeforeningen med 18 poeng (timer) i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin.

Metode

Dette kliniske emnekurset er problembasert og interaktivt. Kurset består av mange kasuistikker/sesjoner. Alle tar utgangspunkt i ett av de angitte symptomene. Hver sesjon består av en rekke spørsmål vedrørende symptomer og tegn, samt spørsmål om årsaker, diagnostikk, behandling og prognose av de relevante sykdommer. Svarer du korrekt, skårer du poeng. Svarer du feil, taper du poeng. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85% korrekte svar i hver av sesjonene. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta den aktuelle sesjonen om igjen.

De fleste oppgavene har en introduksjon for å klargjøre bakgrunnen for spørsmålet. Det angis om spørsmålet har kun ett riktig svar eller om det er flere riktige svar. Hvert svaralternativ utløser en kommentar. Når oppgaven er korrekt besvart, får du en kortfattet faktabeskrivelse av riktig svar og relaterte opplysninger.

Kurset starter med en pretest bestående av 10 spørsmål. Hensikten med pretesten er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er og en test på hvor "god" du er. I pretesten får du ikke vite om du har svart riktig eller feil, men ved avsluttet test får du vite hvor mange poeng du skåret sammenholdt med maksimal mulig poengskåre. På samme måte er det en posttest ved avsluttet kurs. Dine prestasjoner i pre- og posttesten er ikke avgjørende for om du får godkjent kurset.

Læringsmål

Læringsmålene dreier seg i hovedsak om utredning og behandling av voksne pasienter som presenterer seg med nevrologiske problemer, noe som leder frem til en grundig gjennomgang av symptomene, funnene og sykdommene som er angitt ovenfor.

Kurset oppfyller en rekke av Helsedirektoratets angitte læringsmål, men spesielt følgende:

  • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
  • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
  • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
  • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
  • ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten
  • ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste
  • ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan
  • ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Faglig forankring

Innholdet i kurset er i hovedsak basert på nevrologikapitlet i NEL, men vi har også brukt eksterne kilder som f.eks. nasjonale retningslinjer. Vi anbefaler at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Relevante artikler er listet opp under rubrikken Fagartikler når du er inne i kurset. Det kan være nyttig å lese gjennom disse artiklene før du starter å løse oppgavene. Eller du kan slå opp i aktuelle artikler slik du gjør i klinikken, for å finne svar på oppgavene.

Kurset er utviklet av professor i allmennmedisin og sjefsredaktør i NEL, Terje Johannessen. Kurset er kvalitetssikret av spesialist i nevrologi Rune Midgard, Molde.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.