Psykiatri (17 poeng – 4675,- inkl. mva)

 

Angst

Psykiatri

Kurset omhandler angstlidelser, depresjoner og psykoser.

  • Publisert: 4/30/2020

Klinisk emnekurs i psykiatri

Mentale lidelser er blant de hyppigste problemstillingene legene konfronteres med i allmennpraksis. Dette kliniske emnekurset omhandler angsttilstander, depresjoner og psykoser. Angsttilstander og depresjoner er de vanligste psykiatriske tilstandene, og majoriteten av disse pasientene diagnostiseres og behandles av allmennlegene. Psykoser er mer uvanlige, men desto mer utfordrende å håndtere riktig, spesielt med tanke på lovverket.

Angstdelen av kurset dreier seg om generalisert angstlidelse, sosial angst, fobisk angst, panikklidelse og tvangslidelse. Depresjonsdelen omfatter tilstandene depresjon, postnatal depresjon, posttraumatisk stresslidelse, søvnforstyrrelser og bipolar affektiv lidelse. Psykosedelen omfatter tilstandene schizofreni, paranoia, postnatal psykose og en sesjon generelt om psykose.

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i psykiatri av Legeforeningen med 17 poeng (timer) i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin. 

NB! Dette kurset overlapper med kursene Angsttilstander, Depresjoner og Psykoser i faglig innhold. Du vil derfor ikke få godkjent poeng for disse kursene i tillegg til dette kurset.

Metode

Dette kliniske emnekurset er problembasert og interaktivt. Kurset består av mange kasuistikker/sesjoner, en om hver av de overnevnte tilstandene. Hver sesjon består av en rekke spørsmål vedrørende forekomst, årsaker, diagnostikk, behandling og prognose. Svarer du korrekt, skårer du poeng. Svarer du feil, taper du poeng. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85% korrekte svar i hver av sesjonene. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta de spørsmålene du svarte feil på i den aktuelle sesjonen om igjen.

De fleste oppgavene har en introduksjon for å klargjøre bakgrunnen for spørsmålet. Det angis om spørsmålet har kun ett riktig svar eller om det er flere riktige svar. Hvert svaralternativ utløser en kommentar. Når oppgaven er korrekt besvart, får du en kortfattet faktabeskrivelse av riktig svar og relaterte opplysninger.

Kurset starter med en pretest bestående av 10 spørsmål. Hensikten med pretesten er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er og en test på hvor "god" du er. I pretesten får du ikke vite om du har svart riktig eller feil, men ved avsluttet test får du vite hvor mange poeng du skåret sammenholdt med maksimal mulig poengskåre. På samme måte er det en posttest ved avsluttet kurs. Dine prestasjoner i pre- og posttesten er ikke avgjørende for om du får godkjent kurset.

Læringsmål

Læringsmålene dreier seg i hovedsak om utredning og behandling av voksne pasienter som presenterer seg med psykiske problemer, noe som leder frem til en grundig gjennomgang av sykdommene som er angitt ovenfor.

Kurset oppfyller en rekke av Helsedirektoratets angitte læringsmål, men spesielt følgende:

  • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
  • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
  • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
  • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
  • ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten
  • ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste
  • ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan
  • ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Faglig forankring

Innholdet i kurset er i hovedsak basert på psykiatrikapitlet i NEL. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Relevante artikler er listet opp under rubrikken Fagartikler når du er inne i kurset. Det kan være nyttig å lese gjennom disse artiklene før du starter å løse oppgavene. Eller du kan slå opp i aktuelle artikler slik du gjør i klinikken, og for å finne svar på oppgavene.

Kurset er utviklet av professor i allmennmedisin og sjefsredaktør i NEL, Terje Johannessen, og redaktør i NEL, Tor André Johannessen. Angstdelen av kurset er kvalitetssikret av psykiater Ola Nordviste.

© 2020 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.