Hverdagsmestring (3 timer)

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


old woman.jpg

Hverdagsmestring er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå.

 • Publisert: 12/19/2018

Leve hele livet er en reform for å skape de eldres helse- og omsorgstjeneste. Hverdagsmestring er en av fem løsninger reformen legger opp til, for å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid.

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
 • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering – hva innebærer det?
 • Fra en pleiekultur til en mestringskultur
 • Omsorgsmakt og krenkelser
 • Refleksjon omkring egne holdninger og kommunikasjon
 • Omsorg på brukerens premisser
 • Velferdsteknologi
 • Motivasjon og mestring
 • Integritet, likeverd og respekt for hverandres ulikheter
 • Myndiggjøring og ansvarliggjøring
 • Fall og falltendens
 • Pårørende - rett til informasjon

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på Meld. St. 15 (2017 - 2018) Leve hele livet - en kvalitsreform for eldre, informasjon fra helsedirektoratet, relevant lovverk og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), samt boken "Hverdagsmestring. Kvalitetsforbedring i norske kommuner" av T. A. Hartviksen og B. M. Sjølie (Cappelen Damm Akademisk). Takk til sykepleier Unni Skånøy og resten av teamet for hveradsrehabilitering i Melhus kommune, for en nyttig og lærerik hospitering ved enheten.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon:

 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.