Legemiddelhåndtering ved epilepsi (7 timer )

Pris for privatperson: 665,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Helsefagarbeider_epilepsy

Legemiddelhåndtering ved epilepsi og utviklingshemming

Forsvarlighet, omsorg, og optimal behandling med så få bivirkninger som mulig.

 • Sist endret: 10/19/2021
 • Sist revidert: 10/19/2021

Kurset har som mål å sikre kompetansen hos pleie- og omsorgspersonell slik at de kan ivareta pasienter og brukere med epilepsi på en forsvarlig og omsorgsfull måte, og samhandle med legen og annet helsepersonell om en optimal behandling med så få bivirkninger som mulig.

Eksempel på tema

 • Sykdomslære og behandlimgsmål.
 • Undersøkelse, pasientforberedelser og anfallsinndeling.
 • Anfallsutløsende faktorer.
 • Akutt anfallskuperende behandling.
 • Forebyggende medikamentell behandling.
 • Virkninger, bivirkninger og interaksjoner.
 • Symptomer og observasjoner før, under og etter anfall.
 • Rapport og bruk av anfallskalender.
 • Epilepsi hos personer med utviklingshemming eller annen hjerneskade.
 • Tilrettelegging av omgivelsene.
 • Råd for når kontakte lege/ringe akuttmedisinsk nødsentral (AMK).

Kompetanseheving og kvalitetssikring

Virksomhetsleder er den som har det overordnede ansvaret for helsehjelpen som ytes i den enkelte virksomhet. Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell som håndterer legemidler, har tilstrekkelig kompetanse. Helsepersonellets kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres (Jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 3 og § 4).

Dette er et interaktivt kurs som skal sikre nødvendig opplæring og evaluering av arbeidstakerens kunnskap innenfor det aktuelle tema. Kurset består av flere kapitler. Evalueringen skjer gjennom poengbelønning, og kursdeltager må ha minst 85 prosent rett i hvert kapittel for å komme videre til det neste. Hvis vedkommende ikke klarer minimumskravet, må kapitlet tas om igjen. Når alle kapitlene er bestått, får deltageren tilgang til kursbevis. 

Etter gjennomført og bestått kurs, er det mulig å ta en ekstra eksamen under oppsyn. Det er virksomhetsleder som vurderer behovet og eventuelt åpner eksamen.

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på informasjon fra Spesialsykehuset for epilepsi, SSE. Oslo universitetssykehus, Norsk elektronisk Legehåndbok (NEL), nasjonale faglige retningslinjer, felleskatalogen, forskrift om legemiddelhåndtering. 

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer.

Klinisk fagstige

Fagforbundet  og Norsk Sykepleierforbund, NSF.

Kurset har vært vurdert og godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt syv timer (ref. 3394497 NSF). Godkjennngen er tidsbegrenset, men fornyet individuell godkjenning kan søkes etter bestått kurs.

Alle yrkesgrupper kan dessuten bruke ordningen hos Fagforbundets Fagstige til å dokumentere praktisk og teoretisk kunnskap.

© 2021 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.