Matomsorg og ernæringstiltak (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Matomsorg

Kartlegging og identifisering av ernæringsmessig risiko. Forebygging og behandling av underernæring. Enkle tiltak i og utenfor institusjon.

 • Sist endret: 8/19/2019
 • Sist revidert: 8/19/2019

Målgruppe: Sykepleier og vernepleier.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset har som mål å styrke ernæringsarbeidet i og utenfor institusjon. Kursdeltakere lærer om standardkostene i institusjoner og hjemmetjenester (nøkkelrådskost og energi- og næringstett kost). De får kompetanse på forebygging av underernæring, kartlegging, identifisering og vurdering av ernæringsmessig risiko, og underliggende årsaker til ernæringsproblem. De lærer også enkle tiltak som kan iverksettes av pleiepersonellet på et tidlig stadium, før personen utvikler underernæring.

 • Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende med 5 timer i program for klinisk fagstige for sykepleier, vernepleier samt øvrig helsefaglig personell. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for
 • Kurset er godkjent av NSF i 2017 som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie med totalt 5 timer. I ettertid er kurset oppdatert og kvalitetssikret i henhold til nasjonale og faglige mål (2019).

Faglig forankring og godkjenning

Forankret i nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Kosthåndboken, ernæringstrappen og relevante NEL-artikler.

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell. Kvalitetssikret av rådgivende ernæringsfysiolog med master i sammfunnsernæring.

Kurset er hodkjent av:

 • Medisinsk redaksjon i NEL, ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannesen, professor i allmennmedisin
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF) som merriterende med totalt 5 timer, som et ledd i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Eksempel på tema i kurset

 • Nøkkelhullkost, standardkost og generelle kostråd
 • Vurdering av risiko for underernæring
 • Kartlegging av kostvaner, vurdering av matinntak i forhold til behov
 • Vurdering og tiltak mot bakenforliggende årsaker til ernæringsproblem
 • Prioritering av ernæringstiltak i henhold til ernæringstrappen
 • Dokumentasjon

Hvorfor ta kurset?

Underernæring får ofte utvikle seg fordi problemet ikke bli identifisert, mens en tidlig identifisering av pasienter i ernæringsmessig risiko gjør det mulig å iverksette tiltak før underernæring oppstår. For å styrke ernæringsarbeidet i og utenfor helseinstitusjonene må pleierne ha oppdatert og praktisk anvendbar kunnskap og kompetanse. I den forbindelse peker Nasjonale retningslinjer på noen enkle, men viktige tiltak som vi har med i kurset:

 • Vurdere ernæringsmessig risiko
 • Gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling
 • Dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise
 • Videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå

Lykke til!

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.