Legemiddelhåndtering (12 timer )

Pris for privatperson: 1140,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Et praksisrelevant e-læringskurs fra Norsk Helseinformatikk as (NHI).

Revidert 11.04.2024

Vi har redusert bruken av lenker sammenlignet med tidligere. En større den av pensum er nå lett tilgjengelig på kurssidene. Hvis det ser ut som om kurset har mer tekst enn tidligere utgaver, er dette årsaken. Vi har ogå tilrettelagt for de nysgerrige i avsnittene Vil du vite mer? Referanser finnes på siste side i hvert kapittel.

Læringsmål

Bestått grunnkurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsledere som skal vurdere den ansattes kunnskap og kompetanse, når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for å utføre oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Kursdeltager skal:

 • Kjenne lovverk som er relevant for sykepleierens/vernepleierens rolle innen legemiddelhåndtering.
 • Forstå grunnleggende farmakologi og kunne relatere kunnskapen til praksis.
 • Kjenne eget ansvar i forbindelse med internkontroll og kvalitetssikring av de forskjellige oppgavene innen legemiddelhåndtering, og ansvaret for å overvåke og veilede medhjelpere.
 • Kunne bruke pålitelige oppslagsverk for å innhente informasjon om korrekt administrering av legemidler, virkninger, bivirkninger og interaksjoner.
 • Forstå betydningen av god samhandling, videreformidling og kontroll av legemiddelrelatert informasjon.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

I et anonymt spørreskjema etter endt kursgjennomgang, svarte 98,6 prosent at de vil anbefale kurset for sine kolleger. 

 • "Det var konsentrert, fokus på viktige medisiner og ga god oppdatering. Lett og finne ut av spørsmål og lett og svare på ved alternativer. Flott med gode bilder/filmer som forsterker læreeffekten."
 • "Man får jobbe med oppgavene og det gir læring. Man får økt mestringsfølelse av dette kurset. Det gir stolthet å ha gjennomført det."
 • "Svært aktuelle og interessante temaer, lett å navigere, fine farger og utforming, gode linker, utrolig lærerikt."
 • "Det faglige var så rettet mot hverdagen på jobb. Man ser hva man kan og ikke kan og vet dermed hvor man står i kunnskap."

Faglig forankring og godkjenning

Innholdet i kurset til NHI er basert på relevante lover og forskrifter, gjeldende nasjonale faglige retningslinjer og råd fra Helsedirektoratet, preparatomtaler i Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og erfaringer fra praksis med fokus på faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar.

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring til pleie- og omsorgspersonell, og godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer.

Tema i kurset

Gjennom pasienthistorier får du delta aktivt i legemiddelhåndteringen til pasienter med noen av de vanligste sykdommene og tilstandene man ser i kommunehelsetjenesten. Du lærer om forskjellige legemidler, hvordan de virker, inntaksregler, kontrollrutiner og relevante observasjoner og tiltak knyttet til problemstillinger fra praksis.

Du lærer også om forskrift om legemiddelhåndtering og annet relevant lovverk, og blir kjent med hvordan bestemmelsene kan gjøre seg gjeldende i praksis. En tilleggsgevinst er at du får trening i å innhente nødvendige opplysninger fra pålitelige oppslagsverk, for eksempel Felleskatalogen og Lovdata.

Eksempel på tema i kurset:

 • Lov og regelverk, faglig forsvarlighet, rolle og ansvar.
 • Farmakologi (farmakokinetikk og farmakodynamikk).
 • Interaksjoner
 • Legemiddelgrupper
 • Sykdomslære, symptomer og behandlingsmål.
 • Legemiddelformer og riktig administrering.
 • Observasjon av virkninger og bivirkninger.
 • Samhandling, rapport og journal.
 • Kontrollrutiner og prosedyrer, inkludert istandgjøring, klargjøringog utdeling av legemidler.
 • Kort orientering om legemiddelsamstemming.
 • Avvik, kvalitetssikring og internkontroll.
 • Bruk av pålitelige oppslagsverk i en travel hverdag.
 • Oppgaver med praktisk medikamentregning.

Godkjenning av helsepersonell

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4, skal helsepersonellets kompetanse "vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres." Kursdeltagers kunnskap testes og vurderes kontinuerlig i hvert kapittel i dette kurset. Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis. Bestått kurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder når den enkelte arbeidstaker skal vurderes for godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Etter grunnkurs anbefales regelmessige oppfriskningskurs. 

Kunnskap, nøyaktighet og gode rutiner er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en stor og viktig del av arbeidsoppgavene, men en medisinsk sannhet varig ikke evig. Det utvikles stadig nye medikamenter og retningslinjer basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig. Retningslinjene bør danne det teoretiske grunnlaget når kunnskapen skal omsettes i handling.

Helsepersonell bør jevnlig vedlikeholde og oppdatere sin kunnskap. Vi anbefaler minst ett relevant oppfriskningskurs hvert år. Velg tema som er relevant med tanke på ansvarsområde, pasientgruppe, diagnoser og problemstillinger. 

© 2024 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.